کندل استیک (۲)

جلسات قبلی با روند ها و انواع الگوهای کندلی اشنا شدیم این جلسه در مورد الگو های سه کندلی صحبت خواهیم کرد که به نسبت الگوهای دو کندلی و یک کندلی کاربرد کم تری را دارند ولی می توان گفت کاربرد تمامی این این الگو ها به یک شکل است و می توانیم از آن ها برای تشخصی ادامه روند ها و برگشت آن ها استفاده کنیم

  • مدت ویدیو: 00:29:24
  • نظرات: 0 نظر