قیمت لحظه ای


خرید: 312,000

فروش: 297,000

خرید: 308,000

فروش: 290,000

خرید: 4,151,251,200

فروش: 3,896,142,000

خرید: 8,652

فروش: 8,112

خرید: 320,000

فروش: 300,000

خرید: 131,372,800

فروش: 124,167,000

خرید: 86,352,000

فروش: 80,799,000

خرید: 83,200

فروش: 78,000

خرید: 17,484,800

فروش: 16,377,000

خرید: 832

فروش: 806

خرید: 9,862,400

فروش: 9,228,000

خرید: 28,800

فروش: 27,000

خرید: 1,769,600

فروش: 1,671,000